میز عسلی سه تیکه بیلاود  که در آن از پایه های فلزی کروم و طلایی (PVDکاری شده) و رویه از جنس سنگ طبیعی استفاده شده است.

ویژگی های فنی