مشاهده همه
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra
Pilotis
Superquadra
Superquadra

با ساختار چوبی و طراحی به سبک  مدیترانه ای   با نشیمن چرمی و با بافت فلوتر حس واقعی طبیعت در خانه را ایجاد میکند

ویژگی های فنی